Read More >>>
Manufacturers & Exporters of MMA-Boxing Equipment-Martial-Arts Equipment & Sports-Wear
Jiu-Jitsu Uniforms
Art # XG 125
JiuJitsu-XG 125
Art # XG 125
Ju-Jitsu in canvas bleached 100%n cotton Ju-Jitsu in 14 oz canvas bleached with extra machine stitching. Specially design for Ju-Jitsu player Pants with half knee protection and draw string.  
JiuJitsu-XG 126
Art # XG 126
Brazillian ju-Jitsu 550g/m2 100% cotton. Brazillian ju-Jitsu in judo fabric extra enforcement and  thick lapel especially designed by ju-Jitsu player Pant in 14oz canvas with full knee protection, draw string and belt.
Art # XG 126
Boxing Equipments
MMA Equipments
Martial Arts Belts
Hapkido Uniform
Judo Uniform
Jiu-Jitsu Uniform
Martial Arts Equipments
Sports Wear
Karate Uniform
Kung-Fu Uniform
Ninja Uniform
Taekwondo Uniform